Ave Maria

Vydáno dne 06.10.2008

Podívejme se na další modlitbu, tentokrát bez překladu zato ale s připravenými slovíčky a výkladem, aby se vám lépe překládalo.Ave, Maria

Ave, María, grátia pléna, Dominus tecum,

benedicta tu in muliéribus,

et benedíctus fructus ventris tuí, Iesus.

Sancta María, Mater Dei,

ora pro nobis peccatóribus

nunc et in horá mortis nostrae.

Amen.

Podívejme se nyní na slovní zásobu:

AVÉ, AVÉTE - vyskytuje se pouze v těchto tvarech imperativu (základem je sloveso aveó, ére) - buď zdráv, buď vítán


 

grátia, ae, f. - milost, laskavost, (odtud i gratias agere - děkovat, gratias - díky), zde užitý tvar je VOKATIV, vztahuje se k oslovení María (také vokativ)


 

plénus, a, um - adjektivum, plný, naplněný, užitý tvar gratia plena je celý VOKATIV (ty, Marie, milosti plná)


 

técum - ve skutečnosti cum té, předložka cum se ale často připojuje právě k zájmenu a staví se přímo k němu a ještě na druhou stranu


 

benedictió, ónis, f. - je už středověký termín pro požehnání, blahořečení, velebení, odtud pak benedictus, a, um - adjektivum - požehnaný tu benedicta - opět vokativ, stále oslovujeme Pannu Marii


 

mulier, mulieris - f. - žena, 3. deklinace, po předložce in na otázku kde užijeme ablativ


Fructús

frúctus, ús, m. - plod, 4. deklinace, zde v nominativu (požehnaný kdo co, plod)


 

venter, ventris, m. - břicho, život (v matce) zde genitiv, vztahuje se k frúctus, tj. plod koho čeho života tui - tvého


 

óró, óráre, áví, átum - prosit, modlit se, zde imperativ - pros


 

pro - předložka, znamená pro, v tomto případě za, pojí se s ablativem


 

peccátor, óris, m. - hříšník, opět už středověký termín


hodina

hóra, ae, f. - hodina, po předložce in následuje ablativ


 

mors, mortis f - smrt, hodina koho čeho naší smrti, tj. genitivy


 

 

 

Přepis bublinkové nápovědy: