Jak v latině fungují přídavná jména

Vydáno dne 08.10.2008

V následujícím článku si vysvětlíme, jak v latině správně používáme přídavná jména. Prozatím si vystačíme s adjektivy 1. a 2. deklinace.Přídavná jména - Adjektiva

Latinská přídavná jména odhalí, jak dobře se učíte slovíčka. Pokud se neučíte celá slovníková hesla, tj. véna, vénae, femininum, nikdy nebudete umět správně přiřazovat přídavná jména. Proč? Podívejte se:

longus - longa - longum neboli dlouhý - dlouhá - dlouhé

Je to stejné jako v češtině, že ano? Proto ale také musí být:

longus músculus - dlouhý sval (músculus je mužského rodu, músculus, í, m.)

longa hóra - dlouhá hodina (hóra, ae, femininum)

longum initium - dlouhý začátek (initium, ií, neutrum)

 

Tedy, adjektiva zakončená na -us jsou maskulina, na -a jsou feminina a na -um jsou neutra. Pokud si tedy nepamatujete, jakého rodu je které slovíčko, nikdy mu nedáte správnou koncovku adjektiva.

Není proto: periodus longus protože periodus, í je sice 2. deklinace, ale je to femininum, proto musí být přiřazena koncovka adjektiva pro feminina tj. periodus longa (to je ale trochu výjimečné, většinou to u 1. a 2. deklinace vypadá stejně a koncovky se neliší) Je to, jakobyste řekli dlouhý perioda.

Adjektiva skloňujeme podle příslušných deklinací.

Maskulina podle 2. deklinace

populus industrius - pilný národ

populí industrií - pilného národa

populó industrió - pilnému národu

populum industrium - pilný národ

populó industrió - o pilném národu atd.

Feminina podle 1. deklinace

puella pulchra - krásná dívka

puellae pulchrae - krásné dívky

puellae pulchrae - krásné dívce

puellam pulchram - krásnou dívku

puellá pulchrá - o krásné dívce atd.

Neutra podle 2. deklinace

oppidum clárum - slavné město

oppidí clárí - slavného města

oppidó cláró - slavnému městu

oppidum clárum - slavné město

oppidó cláró - o slavném městě

oppida clára - ta slavná města

oppidórum clárórum - slavných měst

oppidís clárís - slavným městům

oppida clára - slavná města

oppidís clárís - o slavých městech

To ale také znamená, že např. periodus longa se skloňuje: periodus longa, periodí longae, periodó longae, periodum longam, periodó longá atd. Proč? Protože periodus je 2. deklinace, longa musím přiřadit, protože slovo periodus je femininum, a longa (jak koncovka napovídá) se musí skloňovat podle 1. deklinace.

Videó oppidam cláram.

Homerus, poeta Graecus est.

Lingua Latína pulchra est.

Agricolás industriós laudámus.

Dóminus malus servós miserós castígat.

 

 

Přepis bublinkové nápovědy: