Kosmova kronika - Břetislavova smrt

Vydáno dne 08.10.2008

Zkušenější latináře učitě zaujme líčení kapitoly našich národních dějin, smrt knížete Břetislava roku 1055.Břetislavova smrt, jak ji vylíčil Kosmas ve své kronice

Některá obtížnější slova jsou v textu vysvětlena, celistvý překlad DOSLOVNÝ je pak v závěru článku uveden, abyste si mohli porovnat ten svůj a lépe se zorientovat.

 

Dux Bracizlaus cum adiuvante Deo totam sibi subiugasset Poloniam, nec non bis victor iam tercia vice proposuerat invadere Pannoniam, dumque precedens suum expectat exercitum, Hrudim in urbe acri pulsatur egritudine, quam ut sensit magnis magisque ingravescere et sui corporis vires evanescere, convocat eos, qui forte aderant, terre primates, quibus astantibus verbis talibus:

"Quia me mea fata vocant et atra mors iam pre oculis volat, volo vobis assignare et vestre fidei commendare, qui post me debeat rem publicam gubernare. Ut ipsi cernitis, sunt mihi a Deo dati quinque nati, inter quos dividere regnum Boemie non videntur mihi esse utile, quia "omne regnum divisum desolabitur". Qua de re rogo vos per Dominum et obtestor fidei vestre per sacramentum, quatinus inter meos natos sive nepotes semper maior natu summum ius et solium obtineat in principatu omnesque fratres sui sive qui sunt orti herili de tribu, sint sub eius dominatu."

Dixerat et inter astancium manus

corporeos artus linquens petit ethera flatus

eius IIII. id. Ianuarii.


 

Slovní zásoba:

dux, ducis, m. - kníže

cum adiuvante Deo - s boží pomocí

subiugo, áre, áví, átum iugum - podrobit

tercia vice - potřetí

própónó, ere, posuí, positum - vyhlašovat, předsevzít

Pannonia, ae, f. - Uhry

precedens suum - předešel své, vytáhl napřed

Hrudim - Chrudim

urbs, bis, f. - hrad

aegritúdó = egritúdó, inis, f. - nemoc, choroba

aegritúdine pulsárí - být stižen chorobou

quam ut sensit - a když cítil, že

ingravesco, ere gravis - zhoršovat se, tvar ingravescere nahrazuje 3. os. pl. perfekta, je to obvyklé v umělecké literatuře, sloveso ingrávéscó navíc nemívá vůbec tvary tvořené perfektním kmenem

terre = terrae genitiv

quibus astantibus - kteří stáli kolem

for, fari fatus sum - promluvit, pravit

assignó, áre, áví, átum - přikázat

rem publicam gubernare - vládnout zemi

nátus = filius

omne regnum divisum desolabitur - citát z Lukášova evangelia - veškerá rozdělená království jsou zpustošena

qua de re - proto

obtestor - přísahám, zapřísahám

sacramentum, í, n. - přísaha

quatinus - aby

maior nátú - nejstarší

summum ius - nejvyšší moc

solium, ií, n. - trůn

principátus, us, m- knížectví

ortus, ús, m. - původ, zde ale užity koncovky 2. deklinace

herilis, e - panovnický

tribus, us, f. - rod

artus, ús, m. - úd

linquens = relinquens - zanechal

flatus, ús, m. - dech, duch

IIII.id.Ianuarií - quarto idibus Ianuarií


 

Doslovný překlad

Kníže Břetislav, s boží pomocí si podrobil celé Polsko, a ne jen dvojnásobný vítěz, ale potřetí se rozhodl vtáhnout do Uher, a zatímco vytáhl napřed a očekával své vojsko, na hradě Chrudimi byl stižen prudkou nemocí. A když cítil, že se nemoc více a více zhoršuje a z jeho těla že síly vyprchávají, svolal ty, kteří snad ho měli rádi, předáky země, ke kterým, když se kolem shromáždili, promluvil těmito slovy: Protože mě můj osud volá a černá smrt již před očima poletuje, chci vám přikázat a vaší důvěře doporučit, kdo má po mně vládnout zemi. Jak sami víte, bohem mi bylo dáno 5 synů, mezi něž se mi nezdá správné rozdělit české království, protože "veškerá rozdělená království jsou zpustošena". A proto vás při Pánu žádám a zapřísahám při vaší věrnosti, aby mezi mými syny potomek vždy nejstarší nejvyšší moc a trůn obdržel v knížectví a všichni bratři jeho, kteří jsou panovnického rodu, aby byli jemu podvoleni. Pravil to a v rukou okolostojících zanechal tělesné údy a jeho duch k nebi odešel. 10. ledna 1055.

 

Přepis bublinkové nápovědy: