3. deklinace stejnoslabičná

Vydáno dne 06.01.2009

Podíváme se nyní na pokračování výkladu o 3. deklinaci. Tentokrát shrneme a připojíme stejnoslabičná podstatná jména.3. deklinace - stejnoslabičná

Nejprve se podívejme ještě jednou na koncovky 3. deklinace, ty jsou totiž stále platné, jen k nim přidáme nějaká další pravidla:

Homó - je maskulinum - člověk,

soror - femininum - sestra

cor - neutrum - srdce

3. deklinace
pád sg.příkladyčeský překladpád pl.příkladyčeský překlad
nom.homó, soror, corčlověk, sestra, srdcenom.homin-és, soror-és, cord-alidé, sestry...
gen.hom-in-is, soror-is, cord-isčlověk, sestry, srdcegen.homin-um, soror-um, cord-um 
dat.homin-í, soror-í, cord-íčlověku, sestře, srdcidat.homin-ibus, soror-ibus, cord-ibus 
ak.homin-em, soror-em, cor (cor je neutrum)člověka, sestru, srdceak.homin-és, soror-és, cord-a 
vok.homó, soror, corčlověče, sestro, srdcevok.homin-és, soror-és, cord-a 
abl.homin-e, soror-e, cord-eo člověku, sestře, srdciabl.homin-ibus, soror-ibus, cord-ibus 

"Stejnoslabičné" koncovky jsou naprosto totožné až na několik poznámek:

Mezi "stejnoslabičná" substantiva 3. deklinace patří ta, která mají stejný počet slabik v nominativu i genitivu singuláru (nic neplatí absolutně), jsou obvykle zakončena na -is a mají:

V genitivu plurálu zakončení na -ium, neutra (poznáme je podle zakončení na -e, al, ar) mají navíc v nominativu plurálu -ia, v genitivu plurálu -ium a v ablativu sg. -í.

Tedy:

3. deklinace přehled rozdílů různoslabičných a stejnoslabičných substantiv v singuláru
nom. sg.homo - různosl. mask.auris - stejnosl. fem.cor - různosl. neutrummare - stejnoslabičné neutrum
gen. sg.hominisauriscordismaris
dat. sg.hominíaurícordímarí
ak. sg.hominemauremcor - stejný tvar jako v nom.mare
vok. sg.homoauriscormare
abl. sg.homineaurecordemarí (v ablativu neuter -e, -al, -ar je -í)

3. deklinace přehled rozdílů různoslabičných a stejnoslabičných substantiv v plurálu
nom. pl.hominésauréscordamaria
gen.pl.hominumauriumcordummarium
dat.pl.hominibusauribuscordibusmaribus
ak. pl.hominésauréscordamaria
vok. pl.hominésauréscordamaria
abl.pl.hominibusauribuscordibusmaribus

 

Pokud jde o 3. deklinaci, koncovky jsou vždy stejné s "výjimkami" u stejnoslabičných, kde je gen. pl. zakončen na -ium (místo -um) a neuter zakončených na -e, -al, -ar (která řadíme mezi stejnoslabičná), která mají v abl. sg. (místo -e) a v plurálu mají navíc -i (-ia, -ium, -ia).


Poznámka

Abychom se podívali také na nějaké ty nepravidelnosti, pak si prozačátek zapamatujte např., že substantiva stejnoslabičná mají také zakončení na -um, týká se to např.:

pater, tris m. - otec gen. pl. patr-um

máter, tris, f. - matka, gen. pl. mátr-um

fráter, tris, m. - bratr, gen. pl. frátr-um

senex, nis m. - stařec , gen. pl. sen-um

iuvenis, is, m. - mladík, gen. pl. iuven-um

canis, is, m. - pes, gen. pl. can-um

sédés, is, f. - sedadlo, gen. pl. séd-um

Přepis bublinkové nápovědy: