Periculum latinum V

Vydáno dne 23.02.2009

Studenti klasických oborů si můžou vyzkoušet svoji znalost různých jevů pro pokročilejší začátečníky: deklinace, konjugace, imperfektum, futurum, zájmena atp.Periculum latinum V

Vyberte z nabídky správnou možnost.

 1. Herí vespere avia nostra fabulam ________ .

  1. narrábat
  2. narrábit
  3. narrat
 2. Parentés ________ díligó.

  1. meós
  2. nostrós
  3. suós
 3. Amícís miserís ________ débés.

  1. aderás
  2. aderis
  3. adesse
 4. Mórés maiórum ________ órátóribus laudárí solent.

  1. ---
  2. ab
 5. ________ semper páréte!

  1. Légem
  2. Legere
  3. Légí
 6. Pater meus multum ________ domí habet.

  1. labor
  2. labórem
  3. labóris
 7. Ad populós variós mórés ________ sunt.

  1. variás
  2. varií
  3. variós
 8. Multa et varia sunt ________ in marí genera.

  1. animálí
  2. animália
  3. animálium
 9. Apollónis oráculum erat ________ .

  1. celeber
  2. celebre
  3. celebris
 10. ________ nomen est Iulia.

  1. Meum
  2. Mihi
  3. Suum
Správné odpovědi: 1) a, 2) a, 3) c, 4) b, 5) c, 6) b, 7) b, 8) c, 9) b, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: