Slovní zásoba k Ordo missae

Vydáno dne 23.03.2009

Naučte se on-line slovní zásobu, se kterou se můžete setkat v pokoncilním latinském mešním řádu.Slovní zásoba k Ordo missae

Zde se můžete on-line naučit slovíčka, která se vyskytují v latinském mešním řádu podle 2. vatikánského koncilu. (Mimo slovíček z chvalozpěvu Gloria in excelsis Deo a z vyznání víry, těm se budeme později věnovat samostatně.)

agnus
agnus - beránek

noun - -í, m.

anima
anima - duše

noun - -ae, f.

 
benedícó - žehnat

verb - -ere, dixí, dictum

caelum
caelum - nebe

noun - -í, n. (též se vyskytuje jako coelum nebo v maskulinu jako caelus/coelus)

cáritás
cáritás - láska, úcta

noun - -átis, f.

 
cónfiteor - vyznávat se, přiznat se

verb - -érí, fessus sum

cor
cor - srdce

noun - -dis, n. organum, quod in corpore habémus et quod circulátiónem sanguinis efficit

 
culpa - vina, provinění

noun - -ae, f.

 
dignus - důstojný

-a, um

 
ecce - hle

interjection -

ecclésia
ecclésia - kostel, církev

noun - -ae, f.

 
excelsum - výsost, vysoké místo

noun - -í, n. glória in excelsís Deó = sláva na výsostech Bohu

 
fiat - staniž se, budiž učiněno

verb - konjunktiv 3. osoby od slovesa fíó, které nahrazuje pasivní tvary slovesa fació, př. fiat lúx = budiž světlo

 
fídés - víra

noun - -eí, f.

fílius
fílius - syn

noun - -ií, m. (vok. fílí)

fráter
fráter - bratr

noun - -tris, m.

 
grátia - vděk, milost

noun - -ae, f. grátiás agó = děkuji (činím díky)

iústus
iústus - spravedlivý

-a, um

 
laus - chvála

noun - -dis, f.

 
missa - mše

noun - -ae, f.

 
nómen - jméno

noun - -inis, n.

omnipoténs
omnipoténs - všemohoucí

-entis

 
ordó - řád

noun - -inis, m.

oró
oró - modlit se

verb - -áre, áví, átum

pater
pater - otec

noun - patris, m.

 
páx - mír, pokoj, klid

noun - pácis, f.

 
peccátum - hřích

noun - -í, n.

 
peccó - hřešit, provinit se

verb - -áre, áví, átum

potestás
potestás - moc

noun - -átis, f.

resurréctió
resurréctió - zmrtvýchvstání

noun - -ónis, f.

rogó
rogó - prosit, tázat se

verb - -áre, áví, átum

 
sacrificium - oběť

noun - -ií, n.

 
saeculum - věk, pokolení

noun - -í, n. per omnia saecula saeculorum = po všechny věky věků

sánó
sánó - uzdravovat, léčit

verb - -áre, áví, átum

spíritus
spíritus - vzduch, dech, duch

noun - -ús, m.

súrsum
súrsum - vzhůru

adverb -

 
suscipió - přijmout, podchytit

verb - -ere, cépí, ceptum

téctum
téctum - střecha

noun - -í, n.

 
tolló - snímat, brát na sebe

verb - -ere, sustulí, sublátum

 
tótus - celý, všechen

-a, um (gen. tótíus, dat. tótí)

útilitás
útilitás - užitek, výnos

noun - -átis, f.

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

/p>
Přepis bublinkové nápovědy: