Záludné slovíčko RES

Vydáno dne 08.05.2009

O tom, že řada slov má mnoho významů, není určitě třeba vést spory. Slůvko RES je přeborníkem na mnohovýznamovost.Záludné slůvko RES

Skloňování slova rés najdete ZDE.

Věc, svět

Základní význam slova rés, reí, f. je věc, předmět. Poná rem! Polož tu věc!

V plurálu tj. rés - už je ale základní význam svět, vesmír.
Odvozené výrazy v plurálu, příklady:
multárum rérum scientia (Cicero) - všestranné vědomosti
rérum nátúra (Cicero) - příroda
rérum dominí (Vergilius) - páni světadominus

Připojením jednotlivých adjektiv vznikají zcela nové významy:

rés adversae - neštěstí
rés divínae - posvátné obřady, bohoslužba
rés dubia - nejistá věc
rés dubiae - pochybnosti
rés dúra - krutý osud
rés gestae - činy
rés iudicáta - rozsouzená pře na právnické termíny se slůvkem rés se podíváme níže
rés móbilis - movité jmění
rés núllius - nikomu nenáležející věc
rés secundae - příznivé okolnosti, úspěch
ré vérá (ablativ) - opravdu


majetek

rés fídesque (Sallustius) - jmění i úvěr
rés familiáris - soukromé jmění, hospodářství
rés pecuária - dobytkářství
rés rustica - pozemkový majetek

vláda, moc, říše

Etrusca rés (Livius) - moc etruská
rés Asiae (Vergilius) - říše asijská
summae rérum praeesse (Livius) - mít vrchní správu
rérum potírí (Nepos) - zmocnit se vlády
rés pública - věc veřejná - republika

okolnost, stav

in ré trepidá (Livius) - v trapném postavení
rés dúra (Vergilius) - krutý osud
lacrimae rérum (Vergilius) - slzy nad osudy lidskými
dum rés et aetás patiuntur (Horatius) - pokud poměry a věk dovolují
rés trepidae (Sallustius) - zmatky
rés secundae - štěstí
rés adversae - neštěstí
rérum mutatiónés (Sallustius) - státní převraty
nóvis rébus studére (Caesar) - usilovat o převrat

zaměstnání

rés rusticae - (Cicero) - hospodářství
rés navális - námořnictví
rés bellica - válečnictví
rés militáris - vojenství
rés frúmentária - zásobování obilímamor
rés venereae (Cicero) - požitky lásky

a než se podíváme na právnické termíny, musíme zmínit Sallustiova rérum scríptor - dějepisec

právnická terminologie

rés composítae - věci složené
rés corporálés - věci hmotné
rés derelictae - věci opuštěné
rés divíní iúris - věci "božského práva"
rés extra commercium - věci vyloučené z právního obchodu
rés fungíbilés - věci zastupitelné
rés fúrtívae - věci kradené
rés habilis - věc vhodná k vydržení
rés humání iúris - věcí "lidského práva"
rés immóbilés - věci nemovité
rés in commerció - věci způsobilé k právnímu obchodu
rés incorporálés - věci nehmotné
rés iúdicáta - věc rozsouzená
rés lítigiósa - věc, o niž se vede soudní spor
rés mancipí - věci mancipační
rés móbilés - věci movité
rés nec mancipí - věci nemancipační
rés nón fungíbilés - věci nezastupitelné
rés núllíus - věc ničí
rés omnium commúnés - věci všem společné
rés públicae - věci veřejné
rés religiósae - věci zasvěcené
rés sacrae - věci svaté
rés sánctae - věci posvátné

Na závěr několik latinských moudrých vět obsahujících slůvko rés:

Rés incognita animós turbat. .
Rés humánae instabilés sunt et nihil habent firmitátis. (Cicero)
Rés nullius cedit occupanti. (Ulpianus)
Rérum omnium magister usus. (Caesar)

 

Přepis bublinkové nápovědy: