Přehled latinských časů

Vydáno dne 31.01.2010

V tomto článku je pro vás připraven přehled všech časů, které tvoří latinská slovesa.Přehled latinských časů

Stejně jako jiné jazyky, i latina tvoří od sloves různé časy, které nám pomáhají rozlišit vlastnosti vyjádřeného děje. Graficky můžeme systém latinských časů znázornit takto:

tempora Latina

1) časy prézentního kmene - časy nedokonavé

Mezi tyto časy patří čas přítomný (praesens), minulý nedokovaný (imperfectum) a budoucí (futurum). Na obrázku jsou vyznačeny modře. Označují takový děj, který nebyl ukončen, který právě probíhá nebo který bude probíhat po neznámou dobu. Jejich tvary se tvoří od tzv. prézentního kmene, což je standardní tvar slovesa, který najdeme ve slovníku hned na prvním místě a získáme ho odpojením koncovky -ó:

laudó, áre, áví, átum chválit - prézentní kmen tohoto slovesa je laud-

Do češtiny je překládáme nedokonavými slovesy. Pro lepší pochopení příklad:

laud-ó - chválím (přítomný čas)
laud-á-bam - chválil jsem (minulý čas nedokonavý)
laud-á-bó - budu chválit (budoucí čas)


2) časy perfektního kmene - časy dokonavé

Mezi tyto časy patří čas minulý dokonavý (perfectum), předminulý (plusquamperfectum) a přesný budoucí (futurum II. nebo také futurum exactum). Na obrázku jsou vyznačeny červeně. Označují děj, který byl nebo bude ukončen. Jejich tvary se tvoří od tzv. perfektního kmene, který najdeme ve slovníku na 3. místě, hned za infinitivem, když odpojíme koncovku -í:

laudó, áre, áví, átum chválit - perfektní kmen tohoto slovesa je laudáv-
videó, ére, vídí, visum vidět - perfektní kmen tohoto slovesa je víd-

Pro překlad do češtiny použijeme dokonavá slovesa. Opět příklad:

laduáv-í - pochválil jsem (minulý čas dokonavý)
laudáv-eram - předtím jsem pochválil (předminulý čas)
laudáv-eró - až pochválím (přesný budoucí čas)


Nutno ovšem poznamenat, že uvedené tvary jsou pouze v indikativu (způsobu oznamovacím). Ve všech časech kromě budoucích se ale tvoří ještě tvary konjunktivu, které se potom používají v souvětích k vyjádření různých časových sousledností.

Na závěr ještě porovnání jednotlivých časů pro lepší pochopení:

Magister discipulós laudábat. Učítel chválil žáky. IMPERFECTUM
Magister discipulum bonum laudávit. Učitel pochválil dobrého žáka. PERFECTUM
Magister discipulum bonum laudáverat. Učitel předtím pochválil dobrého žáka. PLUSQUAMPERFECTUM

Magistrós bonós semper laudábó. Vždy budu chválit dobré učitele. FUTURUM
Magistrós bonós laudáveró... Až pochválím dobré učitele... FUTURUM II.

Více o použití a tvarech jednotlivých časů se dozvíte přímo v článcích, které jsou jim věnované.

Přepis bublinkové nápovědy: