Ablativ absolutní - cvičení #1

Vydáno dne 08.05.2010

Procvičte si v následujícím testu ablativ absolutní.Podle smyslu vyberte správný tvar ablativu absolutního. Vysvětlení mluvnice najdete ZDE.

 1. Za panování Romulova byl Řím malý. ________ Róma parva erat.

  1. Rómuló regnans
  2. Rómuló regnante
  3. Rómuló regnátó
  4. Rómulus regnátus
 2. Za Caesarova života Řím vzkvétal. ________ Róma créscébat.

  1. Caesar vívátó
  2. Caesare vívante
  3. Caesare vívó
  4. Caesaró vívó
 3. Za Ciceronova konzulátu připravoval Catilina spiknutí. ________ Catilina coniurationem parabit.

  1. Ciceró consule
  2. Ciceró consuló
  3. Ciceró consultátó
  4. Cicerone consule
 4. Když svolal vojáky, dal velitel znamení k boji. ________ dux signum proelií dedit.

  1. Mílités convocantés
  2. Mílitibus convocantibus
  3. mílitibus convocátibus
  4. Mílitibus convocátís
 5. Když dobyl Thermopyly, postupoval Xerxés do Athén. ________ Xerxés Athénás petébat.

  1. Thermopylís expugnans
  2. Thermopylís expugnantibus
  3. Thermopylís expugnátibus
  4. Thermopylís expugnátís
 6. Po zničení Athén se perské loďstvo plavilo k Salamíně. ________ classis Persárum ad Salamínam navigábat.

  1. Athéná delétá
  2. Athénae deletae
  3. Athénís délentibus
  4. Athénís délétís
 7. Za vlády Tarquinia Superba přišel Pythágorás do Itálie. ________ Pythagoras in Italiam venit.

  1. T. Superbó regnante
  2. T. Superbó regnantibus
  3. T. Superbó regnantó
  4. T. Superbó regnátó
 8. Když Caesar porazil nepřátele, přišel do tábora. Caesar ________ in castra vénit.

  1. hostibus victibus
  2. hostibus victís
  3. hostibus vincentibus
  4. hostís victís
 9. Až napíšete dopis, přijďte za námi. ________ ad nós veníte.

  1. Epistulá scríbentá
  2. Epistulá scríbente
  3. Epistulá scriptá
  4. Epistulae scriptae
 10. Za života rodičů jsem byl šťasten. ________ félix fuí.

  1. parente vívó
  2. Parentés víventés
  3. parentibus vívibus
  4. Parentibus vívís
Správné odpovědi: 1) b, 2) c, 3) d, 4) d, 5) d, 6) d, 7) a, 8) b, 9) c, 10) d
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: