Učebnice "lékařské" latiny

Vydáno dne 28.10.2010

Podívejme se na přehled dostupných učebnic tzv. lékařské latiny pro střední i vysoké školy."Lékařská" latina je pojem, kterým běžně označujeme latinský jazyk zdravotnických pracovníků - zdravotních sestřiček (a bratrů), lékařů, lékárníků a dalších. Lékařská latina má svá specifika, nejde přitom jen o slovní zásobu. Ve skutečnosti se totiž jedná o jakési řecko-latinské názvosloví. Jednotlivé termíny jsou tvořeny řeckými a latinskými slovními základy, řeckými či latinskými předponami či příponami a význam některých slovních spojení by "klasického" latináře určitě velmi překvapil.

I když se to běžně neví, budoucí lékaři se učí latinskou gramatiku stejně, jako např. studenti klasických gymnázií. Nezabývají se sice minulým či budoucím časem, ale takový konjunktiv prézenta jim rozhodně není cizí kategorií. Proč? Pokud se totiž naučí "tvořit" jednotlivá slova - odborné termíny - z logiky věci, je určitě snazší se je naučit používat, než pokud by se učili jednotlivé termíny jen jako "slovíčka". Současně je ale třeba říci, že oproštění se od latinské mluvnice začíná být v lékařském oboru trend, podle mého názoru ale naprosto chybný a zcela zhoubný.

Podívejme se tedy v následujícím přehledu na jednotlivé učebnice. Současně bych ráda připomněla, že náš spřízněný eshop s latinskými učebnicemi Libri Latini nabízí všechny učebnice pro uživatele našeho webu s navýšenou slevou o dalších 5%. Do poznámky při objednávce uveďte náš web a své číslo získané při registraci na našem webu (je uvedeno na horní liště).

Latina - Úvod do latinské terminologie - Seinerová Vlasta

Učebnice paní Seinerové oplývá řadou předností. Především potlačuje mluvnici sloves, což je pro budoucí zdravotní sestřičky určitě výhra. Trochu problém může vzniknout ve chvíli, kdy se z učebnice učí budoucí lékaři. Ti totiž časování sloves musejí ovládat. Učebnice obsahuje značné množství "lékařské" slovní zásoby, spoustu cvičení a schemat či dalších nákresů usnadňujících učení. Kniha je rozdělena do kapitol podle probírané mluvnice - od 1. deklinace až po složeniny a odvozeniny. Zmiňuje také řecké názvosloví pro latinu tak důležité a podstatné. V závěru učebnice najdete přehledné tabulky a slovník. Knihu mohu vřele doporučit - pro samouky ale chybí klíč ke cvičením, jako ostatně v každé další učebnici.

Jazyk latinský I pro SZŠ - Kábr, Jan

Jak název knihy napovídá, jedná se o první díl učebnice pro střední zdravotnické školy. To je také základní přednost a současně nedostatek této učebnice. Aby bylo seznámení s lékařskou latinou úplné, je nutné pokračovat ve studiu také druhým rokem a z druhého dílu učebnice se doučit především řecko-latinskou lékařskou terminologii. Při současných osnovách to ale není možné, protože latině se budoucí zdravotní sestřičky věnují pouze jeden rok. Učebnice nabízí základní přehled latinské mluvnice a dostatečnou zásobu, ovšem předpony, přípony a složeniny jsou probírány až v posledních lekcích a studenti si je tak dostatečně neosvojí. Druhý díl učebnice navíc nelze dnes nikde koupit, poslední vydání je z roku 1994 a pokud mám správnou informaci, je zcela rozebrané (jeden kousek mám naštěstí ve své knihovně). Učebnice bohužel neobsahuje velkou zásobu cvičení a při učení je dobré najít si cvičení jinde. Např. na našem webu. Novější vydání učebnice už mají slovník, starší vydání ještě slovník neobsahovala. Rozhodně ale učebnici nezatracuji, stejnou měrou jako podstatným jménům se věnuje také slovesům, což je určitě v pořádku a je to velké plus celé knihy.

Latina pro zdravotníky - Bydžovský Jan

S konkrétním obsahem knihy bohužel nejsem seznámena, mohu tedy jen přidat citaci z anotace: je určen tento text, který si rozhodně neklade za cíl nahradit jiné učebnice nebo suplovat celou školní výuku, ale být jejím vhodným doplňkem, příručkou a přehledem k ujasnění, opakování a dalšímu samostudiu. Zaměřuje se na lékařskou latinu nejen vybranou slovní zásobou v uváděných příkladech a slovníku, ale také gramatikou, která je opět zaměřena především na praktické potřeby zdravotníků, kdy byly nepotřebné a zbytečné části záměrně vynechány. Právě výuka ve zdravotnické praxi neupotřebitelných a zbytečně složitých částí latinské gramatiky, se kterou se setkáváme na všech typech škol a bývá nezřídka příčinou nekvalitního zvládnutí potřebného a pro praxi významného základu, vedla k sepsání tohoto stručného přehledu a příručky lékařské latiny. Autor knihy je "sestra" s mnohaletou praxí ...

 

Úvod do řecko-latinské terminologie - Svobodová Dana

Ani to nebolelo a přenesli jsme se k učebnicím pro vysokoškoláky. Autorka těchto skript má mnohaletou zkušenost s výukou latiny budoucích lékařů a lékařských pracovníků. Těm všem jsou určena výše jmenovaná skripta. Obsahují výklad od začátku, tj. od první deklinace. Od samého začátku klade autorka důraz na porozumění, na logické používání získaných mluvnických poznatků. Učebnice obsahuje velké množství cvičení, k řadě z nich je připojen také klíč. Rozsah slovní zásoby odpovídá potřebám vysokoškolského studenta. V závěru učebnice jsou připojeny přehledné mluvnické tabulky, slovníky řecko-latinsko-české, seznam lékařských zkratek, seznam typů léčiv a přehledný slovníček k překladovým cvičením z učebnice. Vzhledem ke způsobu výkladu je tato učebnice vhodná i pro samouky.

 

Latina pro farmaceuty - Kunešová Květuše

Jak název napovídá, jedná se o oborová skripta určená studentům farmacie a zdravotnické bioanalytiky. Obsahují veškerou potřebnou slovní zásobu, bezproblémů uvedou studenta do problematiky lékařské latiny včetně všech potřebných gramatických pouček a současně přinášejí soubor oborové terminologie. K dispozici je také značné množství cvičení, přehledných tabulek a v závěru knihy nechybí slovník. Ani tato učebnice svým pojetím nevylučuje samostudium.

Přepis bublinkové nápovědy: