Familia Romana - IV. lekce

Vydáno dne 20.05.2011

Slovní zásoba z učebnice. 
abest - není, není přítomen, chybí

verb - absum, abesse, áfuí - chybět, být nepřítomen

accúsat
accúsat - obviňuje, žaluje

verb - accúsó, áre, áví, átum - obviňovat někoho

 
adest - je, je přítomen

verb - adsum, adesse, adfuí - být přítomen

 
baculum - hůl, berla

noun - -í, n.

 
bonus - dobrý
BrE
Přehrát
AmE
Přehrát

us,a,um

 
decem - deset

determiner -

 
discédit - odchází (on, ona)

verb - discédó, ere, cessí, cessum - odstupovat

 
eius - jeho, její (2. pád)

pronoun - genitiv od zájmene is, ea, id

 
habet - má (on, ona)

verb - habeó, ére, habuí, habitum - mít

 
imperat - přikazuje

verb - imperó, áre, áví, átum - rozkazovat, přikazovat, vládnout

 
imperátívus - imperativ

rozkazovací způsob

 
indicátívus - indikativ

oznamovací způsob

 
is - ten, on

pronoun -

ménsa
ménsa - stůl

noun - -ae, f.

novem
novem - devět

determiner -

 
núllus - žádný, nikdo

pronoun - us, a, um

numerat
numerat - počítá (on, ona)

verb - numeró, áre, áví, átum - počítat

octó
octó - osm

determiner -

 
páret - poslouchá

verb - páreó, ére, uí, itúrus - poslouchat někoho - s dativem

pecúnia
pecúnia - peníze

noun - -ae, f.

 
pónit - pokládá

verb - pónó, ponere, posuí, positum - pokládat

quattuor
quattuor - čtyři

determiner -

quínque
quínque - pět

determiner -

 
quod - jaké, které

pronoun - čti /kvod/

 
rúrsus - znovu, opět

adverb -

sacculus
sacculus - pytlík

noun - -í, m.

 
salútat - zdraví (on, ona někoho)

verb - salútó, áre, áví, átum - zdravit

 
salvé - buď zdráv

verb -

septem
septem - sedm

determiner -

 
súmit - bere (on, ona)

verb - súmó, ere, súmpsí, súmptum - brát

 
suus - svůj

pronoun - us, a, um

 
tacet - mlčí (on, ona)

verb - taceó, ére, tacuí, tacitum - mlčet

 
tantum - jen, pouze

particle -

 
vacuus - prázdný

us, a, um

 
vocátívus - vokativ 5. pád

oslovujeme voláme

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

Přepis bublinkové nápovědy: