Expeditio periculosissima apud limitem Romanum - pars sexta

Vydáno dne 01.06.2020

Další cvičení k porozumění textu ke zjednodušené četbě Tajemství na hranici. 1. Quot domús sunt in vícum Germánum?

  1. multás
  2. núllás
  3. paucás
  4. quattuor
 2. Quis est avus?

  1. máter mátris/patris
  2. pater mátris/patris
  3. puer ut Kuno
  4. vir quí sólus vivit
 3. Erat avus laetus Lucium vidéns?

  1. fortasse
  2. ita
  3. minimé
 4. Quid facit avus?

  1. Avus magister est.
  2. Avus mercátor est.
  3. Avus míles est.
  4. Avus nihil facit.
 5. Quid vendit avus?

  1. comités
  2. librós
  3. pellés
  4. servós
 6. Délectatne Lució domus Kunónis?

  1. fortasse
  2. ita
  3. minimé
 7. Amatne avus Rómánós?

  1. fortasse
  2. ita
  3. minimé
 8. Označte antonymum ke slovu CLAM v textu:

  1. citó
  2. cláré
  3. curiose
  4. lente
 9. Vyhledejte synonymum ke slovesu videt:

  1. appropinquat
  2. aspicit
  3. dícit
  4. rogat
 10. Který z nabízených tvarů určitě není tvarem slovesa habitat?

  1. habére
  2. habitá
  3. habitábat
  4. habitó
Správné odpovědi: 1) c, 2) b, 3) c, 4) b, 5) c, 6) c, 7) c, 8) b, 9) b, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: