Lingua Latina

Nepravidelnosti při tvoření komparativů a superlativů

ELEMENTARY Vydáno dne 21.01.2009

V tomto článku se podíváme na všechna „ale“ týkající se komparativů a superlativů adjektiv.Nepravidelnosti při stupňování adjektiv

Stupňování adjektiv není obtížné a je velmi pravidelné. Existuje ale několik "nepravidelností", podívejme se tedy na ně:

Adjektiva na -er

Tato adjektiva tvoří komparativ pravidelně, ale superlativ má příponu -rimus, nikoli -issimus.

Např.: líber líber-ior, -ius, ale líber-rimus, a, um nikoli líberissimus

pulcher pulchr-ior, -ius, ale pulcher-rimus, a, um nikoli pulcherissimus

ácer ácr-ior, -ius, ale ácer-rimus, a, um nikoli ácerissimus


6 adjektiv na -lis

Těchto 6 adjektiv na -lis tvoří superlativ na -limus,, a, um:

facilis, e - facil-limus, a, um nikoli facilissimus

difficilis, e - difficil-limus, a, um nikoli difficilissimus

similis, e - simil-limus, a, um nikoli similissimus

dissimilis, e - dissimil-limus, a, um nikoli dissimilissimus

humilis, e - humil-limus, a, um nikoli humilissimus

gracilis, e - gracil-limus, a, um nikoli gracilissimus

Ostatní adjektiva na -lis jsou pravidelná:

útulis, e - útil-issimus

nóbilis, e - nóbil-issimus atd.


Adjektiva na -dicus, -ficus a -volus

Tato adjektiva tvoří komparativ a superlativ, jako by končila na -dicéns, -ficéns, -voléns:

maledicus - maledi-cent-ior, ius, - maledi-cent-issimus

magnificus - magnific-ent-ior, ius, - magnific-enti-issimus

benevolus - benevol-ent-ior, ius - benevol-ent-issimus

podobně:

próvidus - próvident-ior - próvident-issimus


Opisné stupňování

Adjektiva, která mají před koncovkou -us, -a, -um samohlásku, tvoří komparativ pomocí adverbia magis a superlativ pomocí adverbia máximé.

Např.:

dubius - magis dubius - máximé dubius

idóneus - magis idóneus - máximé idóneus

Pozor např. na antíquus - antíquior, antíquissimus (u patří ke q, nevyslovuje se jako samohláska)


Nepravidelné stupňování

Nepravidelně stupňovaná adjektiva
pozitiv komparativ superlativ
bonus mel-ior, -ius optimus
malus pe-ior, -ius pessimus
magnus ma-ior, -ius máximus
parvus min-or, -us minimus
multí, ae, a plúrés, plúra, gen. plúrium plúrimí, ae, a

Pozor na používání: Multí hominés - mnoho lidí, nikoli multí hominuum, plúrés hominés - více lidí, plúrimí hominés - nejvíce lidí

 Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

De Caniculo Catulaque pavimentum lavantibus

První kapitola Povídání o pejskovi a kočičce v latinském překladu.

INTERMEDIATE

Perfektum a plusquamperfektum - cvičení 1

Nejprve si procvičíme tvoření tvarů sloves v perfektu a v plusquamperfektu, tentokrát výběrem z nabídky, aby bylo cvičení pro začátek snazší.

ELEMENTARY

Test na spojení adjektiv a substantiv #1

Slovní zásobou je test určen spíš pro studenty zdravotnických o­borů.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.