Lingua Latina

Složeniny slovesa ESSE

ELEMENTARY Vydáno dne 24.11.2009

V následujícím článku si povíme něco o složeninách slovesa esse, tj. slovesech absum, adsum, désum a dalších.Složeniny slovesa ESSE

Stejně jako sloveso esse se časují také jeho složeniny:

absum, abesse, áfuí (abséns, entis) - nepřítomný, vzdálený
adsum, adesse, adfuí (affuí) - jsem přítomen, pomáhám
désum, déesse, défuí - scházím, chybím
praesum, praeesse, praefuí - stojím v čele
obsum, obesse, obfuí (offuí) - překážím, škodím
supersum, superesse, superfuí - zbývám, jsem na živu
intersum, interesse, interfuí (+ dat.) - účastním se
possum, posse, potuí - mohu
prósum, pródesse, prófuí - prospívám

Např.: Multí deí Tróiánís aderant.
Júlia adest.
Paulus abest.
Spartacus servís praeerat.
Bellum oppidó nón pródest.
Nón oberó, sí pródesse nón possum.
Magistrátibus légés, cívibus magistrátús praesunt.
Possum, quod nón poteram, nón possum, quod potuí, dícit senex.

Sloveso possum - mohu

Sloveso possum má přece jen více zvláštností ve svém časování, podívejme se tedy do tabulky:


Časování slovesa Posse
pos-summohupot-erammohl jsempot-eróbudu moci
pot-esmůžešpot-erásmohl jsipot-erisbudeš moci
pot-estmůžepot-eratmohlpot-eritbude moci
pos-sumusmůžemepot-erámusmohli jsmepot-erimusbudeme moci
pot-estismůžetepot-erátismohli jstepot-eritisbudete moci
pos-suntmohoupot-erantmohlipot-eruntbudou moci

Podobně konjunktiv:

Posse v konjunktivu
pos-simať mohupossemmohl bych
pos-sísať můžešpossésmohl bys
pos-sitať můžepossetmohl by
pos-símusať můžemepossémusmohli bychom
pos-sítisať můžetepossétismohli byste
pos-sintať mohoupossentmohli by

Infinitiv je posse, tvary od perfektního kmene jsou pravidelné, tj. potuí, potuerim, potueram, potuissem, potueró...

Sloveso pródesse - prospívám

Také toto sloveso má několik nepravidelností. Podívejme se do tabulky:

Sloveso Pródesse
pró-sumpomáhámpród-erampomáhal jsempród-eróbudu pomáhat
pród-espomáhášpród-eráspomáhal jsipród-erisbudeš pomáhat
pród-estpomáhápród-eratpomáhalpród-eritbude pomáhat
pró-sumuspomáhámepród-erámuspomáhali jsmepród-erimusbudeme pomáhat
pród-estispomáhátepród-erátispomáhali jstepród-eritisbudete pomáhat
pró-suntpomáhajípród-erantpomáhalipród-eruntbudou pomáhat

Ještě konjunktivy:

Pródesse v konjunktivu
pró-simať prospívámpród-essempomáhal bych
pró-sísať prospívášpród-esséspomáhal bys
pró-sitať prospívápród-essetpomáhal by
pró-símusať prospívámepród-essémuspomáhali bychom
pró-sítisať prospívátepród-essétispomáhali byste
pró-sintať prospívajípród-essentpomáhali by

Tvary od perfektního kmene jsou pravidelné: prófuí, prófuerim, prófueram, prófuissem, prófueró, infinitiv pródesse a perfektní prófuisse.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Složeniny slovesa ESSE - přehled

Na našem webu najdete gramatické vysvětlení složenin slovesa esse, v tomto článku se je můžete naučit jako slovní zásobu a v programu také on-line vyzkoušet.
ELEMENTARY

Procvičujeme složeniny slovesa ESSE #1

V překladovém cvičení si vyzkoušíme složeniny slovesa ESSE, tj. slovesa pomáhám, chybím, mohu atp.
STARTER

Časování slovesa ESSE

Jednoduchý úvod do základního latinského slovesa ESSE – BÝT
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.