Lingua Latina

O filii et filiae

UPPER Vydáno dne 26.04.2009

Další ukázka z církevní latiny. Opět se jedná o chorální responsorium, tentokrát ale textově odpovídá době velikonoční.O filii et filiae

(v Jednotném kancionále číslo 411)

Text tohoto chorálního responsoria TTT *1 napsal J. Tisserand (zemřel 1494), jeho nápěv pochází z Francie z 15. století. Obsahem chorálu je líčení událostí kolem zmrtvýchvstání Ježíše Krista, takže se zpívá v době velikonoční. To ostatně můžeme poznat také podle slova alleluia, které samo o sobě vyjadřuje radost z Ježíšova vzkříšení. Původem však pochází z hebrejštiny a doslova znamená “chvalte Hospodina”.

Na překlad je text poměrně náročný, protože většina sloves je zde v perfektu. S pomocí bublinkových nápověd to ale doufám zvládnete.
Můžete si poslechnout také nahrávku chorálu (z důvodu omezené velikosti souboru je rozdělena do tří částí).

Responsorium: Alleluia, alleluia, alleluia. TTT *2

1. O filii et filiae, Rex caelestis, Rex gloriae,
morte surrexit hodie. TTT *4 Alleluia. R.

2. Et mane prima sabbati TTT *5 , ad ostium TTT *6 monumenti,
accesserunt TTT *7 discipuli. TTT *8 Alleluia. R.

3. Et Maria Magdalene, et Jacobi, et Salome,
venerunt TTT *9 corpus ungere. TTT *10 Alleluia. R.

4. In albis sedens Angelus TTT *11 praedixit mulieribus: TTT *12
In Galilaea TTT *13 est Dominus. Alleluia. R.

5. Et Joannes apostolus cucurrit TTT *14 Petro citius, TTT *15
monumento venit prius. TTT *16 Alleluia. R.

6. Discipulis adstantibus TTT *17 , in medio stetit TTT *18 Christus,
dicens: TTT *19 Pax vobis omnibus! Alleluia. R. TTT *20

7. Ut intellexit TTT *21 Didymus TTT *22 , quia surrexerat TTT *23 Jesus,
remansit TTT *24 fere dubius. TTT *25 Alleluia. R.

8. Vide, Thoma, vide latus, TTT *26 vide pedes, vide manus,
noli esse incredulus. TTT *27 Alleluia. R.

9. Quando TTT *28 Thomas Christi latus, pedes vidit TTT *29 atque TTT *30 manus,
dixit: TTT *31 Tu es Deus meus! Alleluia. R.

10. Beati qui non viderunt TTT *32 et firmiter crediderut, TTT *33
vitam aeternam TTT *34 habebunt. Alleluia. R.

11. In hoc festo TTT *35 sanctissimo sit laus et iubilatio, TTT *36
benedicamus Domino. TTT *37 Alleluia. R.

12. Ex quibus TTT *38 nos humillimas, devotas atque debitas, TTT *39
Deo dicamus gratias. TTT *40 Alleluia. R.


Česká verze chorálu:

Pod stejným číslem najdeme v Jednotném kancionále také český text tohoto responsoria. Ale pozor! Jedná se o velice volný překlad.

1. Zazpívej, církvi, píseň chval, Ježíš, náš vítěz, slávy král,
dnes ráno z hrobu vzkříšen vstal. Aleluja.

2. Třetího dne za svítání zří přátelé Ježíšovi,
tentam je kámen hrobový. Aleluja.

3. A Magdalena Marie, a Jákoba a Salome
uctít šly tělo pohřbené. Aleluja.

4. Tam v bílém rouchu anděl stál a zprávu hned jim zvěstoval,
do Galileje Pán je zval. Aleluja.

5. A přítel Páně, svatý Jan, i Petra cestou předbíhal,
před prázdným hrobem v skále stál. Aleluja.

6. Pak vzkříšený a živý Pán sbor přátel svých navštívil sám,
zdraví je slovy: Pokoj vám! Aleluja.

7. Tam scházel Tomáš učedník, odmítal zprávě uvěřit,
Ježíš i jemu dal se zřít. Aleluja.

8. Hle, údy mé, Tomáši, viz, nezdráhej se a přistup blíž,
na rány mé si sáhnout smíš. Aleluja.

9. Již Tomáš Pána poznává, otvírá k chvále ústa svá:
Můj Pán a Bůh můj, vyznává. Aleluja.

10. Jsou blažení, kdo uvěří, co pouhým okem neuzří,
těm království mé náleží. Aleluja.

11. Ve svátky Páně vzkříšení vzdej chválu všechno stvoření,
Ježíši, dárci spasení. Aleluja.

12. Zajásej, církvi, písněmi, ať Bohu v nebi, na zemi
zpěv díkůvzdání stále zní. Aleluja.

Překlad:
 1. druh chorálu, při kterém se střídají odpovědi lidu s verši zpívanými kantorem nebo scholou
 2. viz. výše
 3. vstal z mrtvých (perf. od surgo), hodie = dnes
 4. vstal z mrtvých (perf. od surgo), hodie = dnes
 5. první ráno po sobotě
 6. vchod
 7. přistoupili (perf. od accedo)
 8. žáci, v tomto případě jsou myšleni apoštolové
 9. přišly (perf. od venio)
 10. pomazat
 11. v bílém sedící anděl
 12. pověděl (perf. od praedico) ženám
 13. oblast v dnešním Izraeli
 14. běžel (perf. od curro)
 15. rychleji než Petr
 16. dříve
 17. vedle stojícím (3. pád)
 18. stál (perf. od sto)
 19. říkaje
 20. celá sloka je z hlediska větné stavby dost složitá, dala by se doslova přeložit takto: Uprostřed stál Kristus, říkaje žákům vedle stojícím: Pokoj vám všem! (myslí se tím situace, kdy vzkříšený Ježíš naštívil své učedníky)
 21. dozvěděl se (perf. od intellego)
 22. řecké označení pro Tomáše
 23. předtím vstal (z mrtvých) (plusquamperf. od surgo)
 24. zůstal (perf. od remaneo)
 25. silně pochybný
 26. bok (probodený kopím)
 27. nebuď nevěřící
 28. když
 29. uviděl (perf. od video)
 30. a také
 31. řekl (perf. od dico)
 32. blažení, kteří neviděli (perf. od video)
 33. pevně uvěřili (perf. od credo)
 34. věčný život
 35. v tento svátek
 36. budiž chvála a jásot
 37. dobrořečmě Pánu
 38. z kterých (zřejmě se vztahuje k chvále a jásotu v předchozí sloce)
 39. my (1. pád) ponížené, zaslíbené a povinné (4. pád, patří ke slovu grátiás)
 40. říkejme díky


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

O králi Václavu

Kdysi jsem zahlédla poznámku o králi Václavu IV., kterou sepsal neznámý benediktýnský mnich. Posuďte sami, jak umí být latina výmluvná.
INTERMEDIATE

Seneca: De otio et De tranquillitate animi

Jednota klasických filologů vydala v roce 2023 v edici Bilingua Senecovy spisy O životě v ústraní (De otio) a O duševním klidu (De tranquillitate animi) v překladu Edity Wolf. Knihu jsem pečlivě přečetla a výroky, které mě zaujaly, vám nyní předkládám k potěšení. In hoc textu vobis verba allata e libris Senecae De otio et De tranquillitate animi, quae elegi, propono,ut animum vestrum delectent.

PRE-INTERMEDIATE

Věděli jste? - O výchově

V tomto článku si povíme něco o způsobu výchovy dětí ve starověkém Římě.
Copyright info:

Text: Jednotný kancionál, společný zpěvník českých a moravských diecézí
Nahrávka: autor článku

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.