Lingua Latina

Latinské studium v zahraničí

ALL LEVELS Vydáno dne 06.05.2010

Akademie „Vivarium Novum“ nabízí možnost latinského studia v Římě.Latinské studium v zahraničí

   Latinský jazyk byl po mnoho staletí dorozumívacím prostředkem vzdělanců a elit, a proto byl až do nedávné doby používán i na vysokých školách. Lze však  i dnes někde studovat v latině? Třeba právě Vás osloví nabídka latinského studia např. v Římě.
 

Proč studovat v latině?

    Latina byla v antice dorozumívacím prostředkem všech společenských vrstev západní části římského impéria. Podobně jako každý jiný jazyk však podléhala nejrůznějším změnám a vývoji, který vyústil až do románských jazyků. Ačkoliv latina přestala být živým jazykem, nikdy nezemřela - stala se totiž nesmrtelnou. Ve středověku i novověku se osvědčila jako ideální společný jazyk vzdělanců a elit západního světa. Během více než dva tisíce let trvajícího jejího aktivního používání vznikl bezpočet hodnotných děl z různých oblastí lidského života, která mají co sdělit i současnému člověku. Latinské písemnictví tedy nabízí nevídané možnosti čerpání z hlubokých duchovních, literárních i jiných tradic a cvičení vlastního kritického úsudku. Na evropských univerzitách se proto až do 18., 19. a v případě teologických fakult až do 20. století vyučovalo latinsky...
    Je však studium v latině možné? A může být nějak užitečné? Přírodní vědy se od 19. století výrazně posunuly, a tak vyžadují i mnohem bohatší aktualizovanou slovní zásobu, ale společensko vědní obory tak rychlému vývoji nepodléhají. Angličtina se stala vedoucím světovým jazykem díky ekonomické síle rodilých mluvčích, ale latina má výrazný dorozumívací potenciál v oblasti společenských věd, především filozofie, teologie a především latinské i řecké literatury. Obdobně jako anglisté z celého světa hovoří o anglické literatuře anglicky, germanisté o německy psané německy, tak i klasičtí filologové by mohli hovořit latinsky. Aktivní používání latinského jazyka navíc rozšiřuje naše jazykové i myšlenkové obzory, prohlubuje schopnost okamžitého porozumění textu, upevňuje a rozšiřuje slovní zásobu. Seznamte se nyní se školou, kde se latina běžně používá a kde můžete studovat třeba právě Vy...
 

Accademia "Vivarium Novum"

    Akademie "Vivarium Novum" se sídlem v Římě nabízí možnost studia v Římě. Přijímá studenty z celého světa na jednoleté, případně dvouleté studium latinského (a řeckého) jazyka, literatury, filozofie, historie i dějin umění. Výrazná pozornost je také věnována latinskému humanismu. Více informací o Akademii se dozvíte na jejích stránkách, které jsou však zatím kompletně k dispozici jen v latině a italštině, neboť na ostatních jazykových verzích se ještě pracuje. Na následujících řádcích se vám pokusíme podat co nejstručnější informace i v našem mateřském jazyce.
    Akademie byla založena v 90. letech 20. století v jihoitalské Kampánii s cílem povznést výuku klasických jazyků v Itálii a přispět i v mezinárodním měřítku k povznesení klasických a humanistických studií. Na soukromé akademii, která nyní sídlí v Římě, studovalo od roku 2005 několik desítek studentů z nejrůznějších zemí světa, např. z Mexika, USA, Kanady, Brazílie, Francie, Španělska, Itálie, Maďarska, Chorvatska, České republiky, Slovenska, Slovinska, Bulharska, Koreje, Německa a Estonska


Struktura studia  

    Akademický rok začíná 1. října a končí v polovině června následujícího roku. Výuka probíhá zpravidla odpoledne od pondělí do soboty s výjimkou vánočních a velikonočních prázdnin a některých svátků. Studium bývá zpravidla jednoleté a probíhá v latinském jazyce s následujícími předměty (akademický rok 2009/2010):


Povinné předměty

1) Historia litterarum Latinarum(Dějiny starší latinské literatury)
2) Historia litterarum Latinarum Christianarum (Dějiny křesťanské latinské literatury)
3) Historia litterarum Latinarum recentiorum (Dějiny novější latinské literatury)
4) Historia rerum gestarum (Řecké a římské dějiny)
5) Historia artium (Dějiny umění)
6) Philosophia antiqua (Antická filozofie)
7) Ars Latine scribendi et loquendi(Latinská stylistika a konverzace)
8) Lingua Graeca - tirones (Řecký jazyk, začátečníci)
9) Lingua Graeca - proficientes (Řecký jazyk, středně pokročilí)
10) Lingua Graeca - periti (Řecký jazyk, pokročilí) 


Volitelné předměty

1) Ars canendi (zpěv a recitace latinských básní)
2) různé semináře zaměřené na jednotlivé autory a díla (např. Corpus hermeticum - Asclepius, Vergilius, Sallustius, Aristoteles apod.)


Příležitostné semináře

1) Hosté naší Akademie mívají vlastní semináře, např. Prof. Michael von Albrecht o řeči Pro Milone a bývalý student Akademie Mgr. Petr Honč De decretis concilii Tridentini. V Akademii mívají příležitostně své semináře také profesoři Kurt Smolak z Vídně, Dirk Sacré z Lovaně, Terence Tunberg z Lexingtonu, Bohumila Mouchová z Prahy a mnoho dalších.


Speciální předměty pro naprosté začátečníky

1) Základní kurz latiny - Familia Romana
2) semináře a individuální konzultace pro začátečníky


Na akademický rok 2010/2011 se chystá větší rozrůznění předmětů podle obtížnosti i tematického zaměření. Zvýší se také počet povinně volitelných a volitelných předmětů. Začátečníci budou zřejmě již v září a částečně v říjnu absolvovat intenzivní kurz latinského jazyka s učebnicemi Lingua Latina per se illustrata, které vycházejí v připojeném nakladatelství Edizioni Accademia Vivarium Novum . Informace o učebnicích jsou k dispozici i v češtině.


Mimoškolní aktivity

    Studentům Akademie se nabízí množství kulturních i sportovních aktivit. V rámci exkurzí nebo i jednotlivě mohou navštěvovat římská muzea a památky a společně s ostatními absolvovat  exkurze (Ostia, Hadriánova vila, Cumae, Puteoli, Neapolis, Stabiae, Pompei apod.). V samotné Akademii je také rozsáhlá knihovna i hudební nástroje. Studenti se mohou věnovat i různým sportům, např. fotbalu, basketbalu, nohejbalu, běhu a za příznivého počasí i plavání v nekrytém bazénu.


Pro koho je studium na Akademii určeno?

    V současné době se Akademie se otevírá i dalším zájemcům o studium klasické vzdělanosti. Doposud se studium umožňovalo především studentům vysokých škol, u kterých se předpokládala znalost latinského jazyka. Jelikož však Akademie nově sídlí v rozsáhlejší budově, připravuje se na příští rok otevření dvou studijních programů, a to sice pro začátečníky a pro pokročilé. Jednoleté studium je tak nově otevřeno i pro studenty středních škol, pro absolventy před vstupem na vysokou školu i vysokoškolským studentům různých oborů, kteří si chtějí osvojit klasickou vzdělanost.


Podmínky, které má student splňovat

    Škola nepatří žádné církvi, je nadkonfesní, nicméně sídlí v církevní budově a mezi jejími studenty je i několik členů církevních řádů, a tak neumožňuje studium dívkám. Naprostou většinu posluchačů však tvoří studenti z evropských a amerických vysokých škol bez ohledu na vyznání. Akademie bývá zpravidla otevřena pro studenty před dosažením 26 let věku, ale možné jsou i výjimky. Na roční studijní pobyt je možné získat stipendium na ubytování a stravu v budově školy.
    Všude, kde žije větší počet lidí pod jednou střechou, je třeba respektovat společná pravidla, aby tak (pokud možno) nedocházelo k rozbrojům v kolektivu a nebyl narušován společný život skupiny a poškozováno dobré jméno školy. V zájmu klidného soužití, dobrého jména školy zachovávání humanity byla tedy přijata následující pravidla.


Student by neměl:

1) konzumovat alkoholické nápoje, kouřit cigarety a požívat drogy.
2) používat sprostá slova (ani v rodném jazyce).
3) rušit svým chováním okolí.


Student by měl:

1) respektovat stanovené hodiny vyučování, snídaní, oběda atd.
2) plnit své povinnosti v rámci vyučování i společného života pod jednou střechou.
3) věnovat péči osobní hygieně, ale zároveň se nestarat jen o svůj zevnějšek.
V rámci Akademie se preferuje klasická hudba.


Jak se přihlásit ke studiu ?

Uchazeč o studium na Akademii v následujícím akademickém roce by měl do 30. června (ve výjimečných případech i později) odeslat motivační dopis s připojenou fotografií na e-mailovou adresu accademia@vivariumnovum.it. Dopis napsaný v latině (pokročilí), angličtině nebo italštině (začátečníci) by měl obsahovat následující informace:


1)    jméno a příjmení.
2)    datum a místo narození.
3)    nejvyšší dosažené vzdělání.
4)    informace o dosažené znalosti latiny.
5)    informace o již prostudovaných dílech latinských autorů.
6)    informace o své motivaci ke studiu na Akademii a svých dalších zájmech a cílech, které se studiem na Akademii mohou souviset.


Lze přijet na návštěvu?

Akademii Vivarium Novum je možné navštívit i v průběhu akademického roku a případně setrvat i několik dní. Vše závisí na domluvě s vedením školy.


Jaké jsou další aktivity Akademie?

Akademie Vivarium Novum se prostřednictvím svého nakladatelství snaží o reformu výuky řečtiny a latiny na italských školách. Zároveň pořádá letní kongresy a semináře, kterých se účastní světové kapacity nejen v oboru klasické filologie:
1) HVMANITAS - Omnium gentium conventus de humanitate nostra aetate restituenda, Neapol, 2007
2) LITERRARVM VIS - Omnium gentium seminaria de litterarum virtutibus penitus intellegendis, Budapest-Szeged, 2008
3) MONVMENTA VIAEQVE -  mezinárodní seminář o didaktice klas. jazyků, Řím, 2010


Další informace o již uspořádaných nebo plánovaných semnářích lze nalézt na stránkách Akademie Vivarium Novum , sdružení PHILIA nebo též na stránkách Pražského latinského kroužku .


Kde získat další informace?

    Seznam vyučovaných předmětů jsou k dispozici na  webových stránkách školy nebo se můžete informovat na e-mailové adrese nebo webových stránkách Latinského kroužku , jehož moderátoři patří mezi české studenty, kteří absolvovali pobyt na této Akademii.


Jsou na světě i jiné latinské školy?

   Ano, na světě existuje přinejmenším jedna škola, kde se latina patří mezi vyučovací jazyky. Schola nova (Nová škola) je základní a střední škola se sídlem poblíž Bruselu, založená rodiči svých prvních studentů v roce 1995. Svým zaměřením navazuje na tradici klasického řecko-latinského vzdělání a humanistické ideály s důrazem na všestranný rozvoj osobnosti žáka, jeho schopností i kritického úsudku. Studenti dokončují na této škole svá studia až o dva roky dříve než na státních školách a nacházejí široké uplatnění. Někteří se nich pokračují ve studiu na Akademii Vivarium Novum.Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Letni latinská studia v Římě

Accademia Vivarium Novum nabízí i pro tyto prázdniny intenzivní kurzy latiny pro studenty i studentky a také pro učitele latinského jazyka. Podrobnosti v článku.
ELEMENTARY

Letní latinské školy 2024

V přehledné tabulce najdete data a místa latinských škol léta 2024. Seznam je stále doplňován.

STARTER

Výukové video - Latinské předložky

Jako pátý díl latinského videokurzu jsem připravila přehled latinských předložek. V sedmi minutách se seznámíte s latinskými předložkami a způsobem jejich používání.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.