Lingua Latina

Konjunktiv prézenta slovesa ESSE

PRE Vydáno dne 28.02.2010

Podíváme se na slovesné tvary, kterým se říká konjunktiv prézenta. Jak se tvoří a jak se používají.Konjunktiv prézenta - slovesa ESSE a složenin

Už jsem několikrát zmiňovala, že zatímco čeština má způsob oznamovací, rozkazovací a podmiňovací (tázací způsob neexistuje :-)), tak v latině rozlišujeme způsob oznamovací - indikativ, způsob rozkazovací - imperativ a způsob spojovací - konjunktiv.

Konjunktivy překládáme do češtiny různě, podle toho, v jaké větě se vyskytuje. Konjunktivy jsou čtyři: prézenta, imperfekta, perfekta a plusquamperfekta.

Obecně můžeme říci, že konjunktivy vyjadřují skutečnosti, pro které čeština používá podmiňovací způsob, a dále vyjadřují zákaz a rozkaz. Podívejme se tedy na konjunktiv prézenta.

Konjunktiv prézenta slovesa ESSE
simať jsem!né simať nejsem
sísať jsi, buďné sísať nejsi, nebuď
sitať jené sitať není
símusbuďme, ať jsmené símusnebuďme
sítisbuďte, ať jstené sítisnebuďte
sintať jsouné sintať nejsou

Určitě jste si všimli, že nám konjunktiv prézenta umožňuje vyjádřit rozkaz pro všechny osoby - až dosud jsme si museli vystačit s rozkazem u druhé osoby sg. a pl. (laudá - chval, laudáte - chvalte).

Částice UTINAM

Jakmile se ve větě objeví částice utinam - kéž, musím vždy použít (nebo hledat) konjunktiv. Vytvoříme tak vlastně přací větu. Latinská mluvnice tradičně užívá označení "přání splnitelné v přítomnosti":

Sit tibi terra levis! Ať (nechť, kéž) je ti země lehká!
Falsus utinam vátés sim! Kéž jsem (byl) falešným věštcem!
Utinam ducés bellí perítí exercituí praesint! Kéž stojí včele vojska vojevůdcové znalí válčení!
Utinam omnibus pródesse possim! Kéž mohu všem prospět!
Né símus sevérí iúdicés aliórum! Ať nejsme krutí soudci jiných! Kéž nejsme krutými soudci jiných!

 

 

 Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Konjunktiv prézenta slovesa ESSE a složenin #1

Výklad máme za sebou, podíváme se na cvičení, nejprve jen slova a jejich tvary.
PRE-INTERMEDIATE

Konjunktiv prézenta slovesa ESSE a složenin #2

Vybrala jsem několik okřídlených vět a rčení, na kterých si procvičíme konjunktiv prézenta aktíva slovesa ESSE a jeho složenin.
INTERMEDIATE

Konjunktiv prézenta

Podívejme se na další z konjunktivů – způsobů spojovacích. Tentokrát se jedná o konjunktiv přítomného času, tedy prézenta.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.