Lingua Latina

Ablativ absolutní

INTERMEDIATE Vydáno dne 19.01.2010

Podívejme se, co to je ablativ absolutní, jak se tvoří a především, jak ho správně překládáme.Ablativ absolutní

Dobře se podívejte na tyto věty:

Tarquinió Superbó régnante Pýthágorás in Italiam vénit.
Ciceróne cónsule Catilína contrá rem públicam coniúrátiónem fécit.
Nátúrá dúce erráre núlló pactó potest.

Vyznačené části jsou tzv. ablativ absolutní. Jedná se ve skutečnosti o spojení ablativu jména s participiem, které vyjadřuje nějakou dějovou okolnost. Např.:

Incipiente vere flores apparent.
Sole occidente agricola domum redit.
Róma condita régés imperáverunt.

Všimněte si, že ablativ absolutní vyjadřuje okolnost hlavního děje jen tehdy, když myšlenkový podmět není obsažen v žádném jiném členu věty. Nemůžeme tedy říct např.

hostis victus nostri milites eum persequebantur

ale museli bychom celou větu vyjádřit např. takto: hostem victum nostri milites persequebantur

Vezmeme si to ještě jinak, ablativ se může pojit s participiem prézenta nebo s participiem perfekta.

Vazba ablativu s participiem prézenta

Sí multí mílités oppidum défendunt, oppidum expugnárí nón potest.
Multís mílitibus défendentibus oppidum expugnárí nón potest.

Obě věty mají stejný význam. Vedlejší větu ale můžeme nahradit právě vazbou ablativu s participiem, tedy ablativem absolutním. A protože používáme participium prézenta, jedná se vlastně o děj současný k ději hlavní věty.Překládáme slovesem nedokonavým a obvykle aktívem. A díky ablativu absolutnímu si můžeme výrazně zkrátit celou větu. Důležité je, aby se participium shodovalo v rodě, čísle a pádě s příslušným substantivem v ablativu.

Rómuló rengante Róma parva erat.
Rómuló rége Róma créscébat.

Druhý příklad dokazuje, že místo participia prézenta může stát také substantivum nebo adjektivum.

 

Vazba ablativu s participiem perfekta

Použití participia perfekta znamená, že vyjadřujeme děj, který už se stal, tedy děj předčasný k hlavní větě a překládáme obvykle dokonavým slovesem často v pasívu.

Caesare interfectó...
Mílitibus convocátís dux signum proelií dedit.
Thermopylís expugnátís Xerxés Athénás petébat.
Epistulá scríptá pater félix erat.

 

Vazba ablativu s ablativem substantiva nebo adjektiva

Protože sloveso esse netvoří participium prézenta, stojí v ablativu absolutním přídavné jméno nebo podstatné jméno v ablativu.

Představte si větu: Cum Rómulus réx esset, Róma créscébat. Když byl Romulus králem, Řím vzkvétal

Věta je správně, ale můžeme ji vyjádřit stylisticky lépe pomocí ablativu absolutního. Sloveso ESSE ale netvoří participium prézenta, a proto si vypomůžeme ablativem substantiva nebo adjektiva:

Rómuló rége Róma créscébat. (Můžeme samozřejmě vyměnit sloveso a místo být můžeme říct kraloval - to už participium prézenta má: Rómuló régnante...)
Rómuló vívó Róma créscébat.

Přidám ještě cvičení.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Ablativ absolutní - cvičení #1

Procvičte si v následujícím testu ablativ absolutní.
STARTER

Předložky

V šesté lekci učebnice Familia Romana se objevují předložky se šestým i čtvrtým pádem. Procvičte si je v následujícím cvičení.
INTERMEDIATE

Exemplum - Jak se nelze zavděčit všem

Podívejme se na další krásné exemplum, tentokrát na starou známou pravdu, že se ještě nenarodil člověk ten, jenž by se zavděčil lidem všem…
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.