Lingua Latina

Perfektum pasívum

PRE Vydáno dne 03.01.2011

Podívejme se, jak se v latině tvoří perfektum pasívum.Latina nemá dokonavá nebo nedokonavá slovesa. V minulém čase ale používá k rozlišení imperfektum (do češtiny překládáme pomocí nedokonavých sloves) nebo perfektum (do češtiny překládáme dokonavým slovesem).

slovesa

 

Zatímco aktivní tvary perfekta jsou snadno rozpoznatelné pro svoje specifické koncovky, pasivní perfektum se tvoří nikoli od perfektního, ale od supinového kmene, stejně jako tvary plusquamperfekta či futura II.slovesné kmeny

Jak bylo již zmíněno, právě ze supinového kmene, tj. LAUDÁT- tvoříme tvary perfekta pasíva a dalších časů.

Přehled perfekta aktíva a pasíva jednotlivých konjugací
pochválil jsemlaudávíbyl jsem pochválenlaudátus sum
pochválili jsmelaudávimusbyli jsme pochválenilaudátí sumus
zničil jsemdélévíbyl jsem zničendélétus sum
zničili jsmedélévimusbyli jsme zničenidélétí sumus
uslyšel jsemaudívíbyl jsem slyšenaudítus sum
uslyšeli jsmeaudívimusbyli jsme slyšeniaudítí sumus
přečetl jsemlégíbyl jsem přečtenléctus sum
přečetli jsmelégimusbyli jsme přečteniléctí sumus
chytil jsemcépíbyl jsem chycencaptus sum
chytili jsmecépimusbyli jsme chycenicaptí sumus

Příklady:

Město bylo zničeno. Oppidum délétum est.
Obraz byl namalován. Imágó pictum est.
Pytle byly přivezeny. Saccí tractí sunt.
Zloděj byl chycen. Fúr captus est.

Shrňme tedy pravidlo tvoření perfekta pasíva: Základem je SUPINOVÝ KMEN + koncovky (us, a, um nebo v množném čísle: í, ae, a) + sloveso esse v přítomném čase.

LAUDAT - + US + SUM

Perfektum pasívum a deponentní slovesa

Deponentní slovesa svými pasivními tvary vyjadřují aktivní děj. Tj.
hortátus sum - povzbudil jsem nikoli byl jsem povzbuzen
veritae sumus - bály jsme se (my ženy)
blandítí estis - polichotili jste nikoli byli jste polichoceni
secútus es - následoval jsi nikoli jsi následován

Na závěr snad jen dodávám, že je nutné učit se všechny tvary slovesa, jen tak můžete správně určit perfektní ale také supinový kmen.

 Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Perfektum a plusquamperfektum - cvičení 1

Nejprve si procvičíme tvoření tvarů sloves v perfektu a v plusquamperfektu, tentokrát výběrem z nabídky, aby bylo cvičení pro začátek snazší.

INTERMEDIATE

Procvičujeme perfektum

V následujícím cvičení si procvičíte koncovky perfekta aktíva latinských sloves.
PRE-INTERMEDIATE

Procvičujeme perfektum #2

Použití perfekta není obtížné, je ale těžké naučit se správně jednotlivé slovesné tvary. Pojďme si ověřit svoji znalost v následujícím cvičení.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.