Lingua Latina

Ukazovací zájmena #2

PRE Vydáno dne 04.06.2009

V první části jsme si popsali taková tři důležitá zájmena s významy tento, tamten, onen. V tomto druhém dílu se podíváme na další, a sice „tentýž“, zájmeno kterým připodobňujeme, a „sám“, kterým důrazně vymezujeme.Ukazovací zájmena #2 (Pronomina demonstrativa)

V tomto článku se můžete seznámit nebo si připomenout, jaká že to vlastně byla zájmena hic, iste, ille.

Nyní si ukazovací zájmena rozšíříme o další dvě. Opět se jedná o zájmena, tudíž musejí být ve stejném rodě, čísle a pádě jako substantivum, ke kterému se vztahují, popřípadě které zastupují.

4) ÍDEM - EADEM - IDEM

Jednotné číslo
PÁD
TENTÝŽ (TÝŽ)
TATÁŽ (TÁŽ)
TOTÉŽ (TÉŽ)
Nominativ
ÍDEM
EADEM
IDEM
Genitiv
EIUSDEM
Dativ
EÍDEM (EIDEM)
Akuzativ
EUNDEM
EANDEM
IDEM
Vokativ
-
-
-
Ablativ
EÓDEM
EÁDEM
EÓDEM

 

Množné číslo
PÁD
TITÉŽ
TYTÉŽ
TATÉŽ
Nominativ
IÍDEM (EÍDEM)
EAEDEM
EADEM
Genitiv
EÓRUNDEM
EÁRUNDEM
EÓRUNDEM
Dativ
IÍSDEM (EÍSDEM)
Akuzativ
EÓSDEM
EÁSDEM
EADEM
Vokativ
-
-
-
Ablativ
IÍSDEM (EÍSDEM)

Na první pohled je jasná jedna věc - skloňuje se pouze první část slova, koncovka -DEM zůstává pevná a neměnná.

V jednotném čísle máme shodná genitiv a dativ pro všechny tři rody. Čtvrtý pád mužského rodu EUNDEM a ženského EANDEM mají podobnost s koncovkami první a druhé deklinace -UM resp. -AM, stejně tak ablativ, kde je dlouhé O nebo A.

V množném čísle je pak skloňování dle prvních dvou deklinací, jen v genitivu můžeme vidět změnu z -ÓRUM na -ÓRUN-, stejně tak u feminina.

Uvedené podobnosti Vám mohou být nápomocné při zapamatovávání, osobně však doporučuju se je obyčejně naučit na zpaměť a pokud si na některá nevzpomenete, pak přejít k těmto podonostem.

V závorkách jsou uvedené dubletní tvary. V latinských textech se můžete setkat nejenom s první možností, ale také i s tou v závorce.

 

5) IPSE - IPSA - IPSUM

Jednotné číslo
PÁD
SÁM
SAMA
SAMO
Nominativ
IPSE
IPSA
IPSUM
Genitiv
IPSÍUS
Dativ
IPSÍ
Akuzativ
IPSUM
IPSAM
IPSUM
Vokativ
-
-
-
Ablativ
IPSÓ
IPSÁ
IPSÓ

 

Množné číslo
PÁD
SAMI
SAMY
SAMA
Nominativ
IPSÍ
IPSAE
IPSA
Genitiv
IPSÓRUM
IPSÁRUM
IPSÓRUM
Dativ
IPSÍS
Akuzativ
IPSÓS
IPSÁS
IPSA
Vokativ
-
-
-
Ablativ
IPSÍS

 

Toto zájmeno používáme pro důrazné vytčení nějakého předmětu či osoby. Opět má druhý a třetí pád jednotného čísla stejný tvar pro všechny tři rody. Kromě toho jsou téměř všechny zbylé skloňovány podle první a druhé deklinace.

Příklady:

Marius regem ipsum adduxit.

Consulés ipsós necáre imperávit.

Omnia, quae (is) ipse dícere timuit, tibi dícet.

Bis de eadem re ne sit actio.

Virem eundem iam hodie vidi.

Flores iidem in horto nostro crescunt.

 Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Procvičujeme ukazovací zájmena #2

Další článek, ve kterém zjistíte, jak na tom s demonstrativy vlastně jste.
PRE-INTERMEDIATE

Ukazovací zájmena #1

Ukazovacích zájmen je v latině několik, podobně jako v češtině. Ten, tento, tenhle, tamten, onen, sám, aj. V tomto článku se podíváme na skloňování třech z nich, která se užívají v závislosti na vzdálenosti od mluvčího.
PRE-INTERMEDIATE

Procvičujeme ukazovací zájmena #1

Cvičení, ve kterém si můžete otestovat své znalosti ukazovacích zájmen.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.